Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Intensivsykepleier/sykepleier

Offentlig forvaltning

Er du den sykepleieren vi ønsker, som kan være med på videreutvikling av en solid intensivavdeling i SI - og å videreføre vårt gode omdømme?
Avdelingen disponerer totalt ca 20 senger; hvorav 9 er intensiv-/overvåknings-plasser, resten primært postoperative senger - og rundt 45 årsverk. 
Vi har pr i dag 80% dekning av spesialutdannede sykepleiere, pluss 5 ansatte i pågående AIO-utdanning. 
Vår avdeling er en attraktiv læringsarena, hvor studenter og studentveiledning er en vesentlig del av vår virksomhet.
Intensiv avdeling Elverum er en blandet og variert overvåkningsavdeling med intensiv, hjerte og postoperativ virksomhet.
Vi overvåker pasienter fra medisinsk avdeling, ortopedisk avdeling, gyn/føde, ØNH, øye og barn.
Hovedvekten av intensivpasientene er medisinske pasienter.

Avdelingen har følgende stilling ledig:
Intensivsykepleier 2 x 100% fast. Tiltredelse 15.08.2022.
Sykepleiere kan også søke, og vil bli vurdert, med tanke på et videre løp mot spesialutdannelse.

Ved evt. intern ansettelse kan vikariat bli ledig.

Arbeidsoppgaver:

Vi driver avansert sykepleie til ulike intensiv - og overvåkningspasienter; både voksne og barn.
Hos oss vil du oppleve å få et selvstendig ansvar i et tett tverrfaglig samarbeid, og med erfarne kolleger rundt deg.

Kvalifikasjoner:

  • Søkere må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evne til å motivere ansatte.
  • Søkere må beherske norsk på høyeste nivå både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

  • Personlige egenskaper og egnethet, og et godt humør, vektlegges. Du må både like, og tåle hektiske perioder - som er en naturlig del av en akuttavdeling. 
  • Du bør være strukturert og arbeidsom, og ha pasienten i sentrum.
  • I en akuttavdeling som intensiv må du kunne prioritere egne arbeidsoppgaver i lys av et skiftende arbeidspress.
  • På selvstendig grunnlag må du kunne ta ansvar for fellesoppgavene i avdelingen. 

Vi tilbyr:

  • Vi tilbyr en avdeling med et godt arbeidsmiljø og med mange og varierte arbeidsoppgaver.
  • Vi jobber aktivt med fag og fagutvikling, og praktiserer primærsykepleie. 
  • Grunnlaget for all sykepleie i avdelingen bygger på yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. 
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.