Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Helse Sør-Øst RHF søker ny hjemmelshaver til 100 % avtalehjemmel innen fagområdet Øyesykdommer, lokalisert til Romerike

Offentlig forvaltning

Helse Sør-Øst RHF har avtale med ca 950 legespesialister og psykologspesialister gjennom
avtalespesialistordningen. Avtalespesialistene skal bidra til å oppfylle sørge - for ansvaret til Helse Sør-Øst RHF.

Arbeidsoppgaver:

Avtalehjemmelen er ledig fra 01.06.2022 eller etter avtale.

Avtalepraksis skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk. Spesielt bemerkes at avtalepraksis skal drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende Rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister. 100% hjemmel forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis. Praksis skal drives fra velegnede lokaler og være tilrettelagt og tilgjengelig for forflytningshemmede. Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).  

Kvalifikasjoner:

Praksisen er lokalisert i solopraksis. Praksisen benytter Infodoc journalsystem og er tilknyttet Norsk Helsenett. Betingelser for overdragelse av praksis avtales med nåværende hjemmelshaver i samsvar med reglene i Rammeavtalen. Det opereres ikke katarakter i praksisen. 

Personlige egenskaper:

Søkeren må ha:

Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i spesialiteten øyesykdommer 

Evne til å uttrykke seg tydelig og forståelig på norsk skriftlig og muntlig 

Relevant klinisk erfaring fra den offentlige helsetjenesten 

Søkeren bør ha:

Bred poliklinisk erfaring

Erfaring med undersøkelse og behandling av barn 

Erfaring med vurderinger av henvisninger og bruk av Prioriteringsveilederen 

Vi tilbyr:

Søkeren må ha:

God motivasjon for avtalepraksis 

Kjennskap til Rammeavtalen og øvrig regelverk for avtalepraksis 

Nødvendig interesse for, kunnskap om og erfaring med det norske helsevesenet, inkludert organisering, styring og funksjonsfordeling

Gode samarbeidsevner 

Søkeren bør ha:

Interesse for og erfaring med samarbeid med primærhelsetjenesten og den øvrige spesialisthelsetjenesten 

Erfaring fra avtalepraksis  

Erfaring i lederoppgaver inkludert arbeidsgiveransvar  

Punktlighet og evne til å arbeide systematisk, organisert og selvstendig 

Evne til å rette seg etter veiledning 

Ha god rolleforståelse som behandler og samtidig arbeidsgiver, samarbeidspart horisontalt og vertikalt  

 

Søker vil bli vurdert ut fra faglige kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet og evne til å drive selvstendig virksomhet. Den som tildeles hjemmelen må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.   
   
Avtalepraksis drives som selvstendig næringsvirksomhet. Helse Sør-Øst RHF yter driftstilskudd etter gjeldende bestemmelser i lov, forskrifter og avtaler jf. Rammeavtalens § 9. Legen må inngå avtale med Helfo om utbetaling av trygderefusjoner. 
  
Vi gjør oppmerksom på at HPR nummer, dato for norsk autorisasjon og norsk spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR»