Ledig stilling

Oslo kommune

Er du vår nye boleder? Spennende stilling med en kombinasjon av  administrative oppgaver og direkte miljøarbeid.  

Offentlig forvaltning

Vi søker en engasjert og faglig sterk boleder til 100% stilling.

I Øvre Skogvei bor det voksne innbyggere med omfattende bistandsbehov. Det gis både heldøgns- og avlastningstjenester. Øvre Skogvei bolig er en enebolig i ett etablert villaområde i Bydel Ullern. Boligen ligger sentralt plassert med kort avstand til kollektivtransport og Oslofjorden. I boligen bor det  fortiden 3 "samboere" som deler bad og fellesareal. Vi gir i tillegg 50% avlastning og dagtilbud til ytterlig 1 innbyggere.

Tjenestestedet har ca. 14 årsverk, og er organisert etter BOB-modellen. Som boleder vil du ha ett overordnet fagansvar i boligen. Boleder har i tillegg til arbeid i miljøet, delegerte administrative oppgaver. Disse oppgavene er både knyttet direkte til innbyggerne våre og til de ansatte.

I Øvre Skogvei bolig er det i det daglige arbeidet fokus på enkeltindividenes behov for omsorg og pleie, og tjenestetilbudene er individuelt tilpasset. Det er en høy bemanningsfaktor sammenlignet med andre helsetjenester. Som ansatt vil du ha ett tverrfaglig samarbeid med øvrige ansatte, med blant annet fokus på opplæring og veiledning. 

Ingen er ferdig utlært, og hos oss vil du få muligheten til faglig utvikling. Vi trenger deg som griper muligheter, viser vei og vil oppnå resultater sammen med andre. Stillingen innebærer 37,5t arbeidsuke, med fortiden kveldsvakter mandag og torsdag. Fri alle helge- og "røde" dager

Arbeidsoppgaver:

Ansvar for vaktbok, ajourhold og tildeling av vakter i samarbeid med avdelingsleder
Faglig ansvarlig for oppfølging av rutiner, prosedyrer og instrukser knyttet til tjenesteytingen
Ansvarlig for FAS
Ansvarlig for bruk av Gerica og oppdatere rutiner i EQS
Ansvarlig for daglig oppfølging av arbeid knyttet til helse og omsorgstjenesteloven og nasjonal veileder
Faglig ansvarlig for tiltak og rammebetingelser i daglig jobbing, i samarbeid med tjenesteansvarlige
Særskilt oppfølgingsansvar og faglig veiledningsansvar overfor andre ansatte. Gjennomføre "på -jobben veiledning"
Koordinere samarbeid med foresatte og ulike instanser
Følge opp og bistå i utarbeidelse av individuell plan samt sørge for at det holdes ansvarsgruppemøter, i samarbeid med tjenesteansvarlige
Veilede og bistå de andre ansatte i enheten ved behov
Delta i daglige aktiviteter med tjenestemottakerne ut i fra fastsatte planer, gjelder fortrinnsvis morgenstell og på kveldsvaktene
Stedfortrederoppgaver for avdelingsleder 
Andre oppgaver etter delegasjon

Kvalifikasjoner:

Vernepleier, sykepleier eller annen relevant helse- og sosialfaglig 3-årig høyskoleutdanning
God kjennskap til Gerica (elektronisk pasientjournal), GAT prod og EQS (avvikssystem)
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
Erfaring med brukergruppen og som tjenesteansvarlig
Erfaring fra tilsvarende stillinger er ønskelig 
Ønskelig med erfaring som vaktbokansvarlig og erfaring med turnusarbeid
Det kreves politiattest ved ansettelse   

Personlige egenskaper:

Du må ha evne til å jobbe målrettet alene og i team
Du må ha godt humør og kunne bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø
Du må være fleksibel og like å få nye utfordringer
Du må være tålmodig, empatisk og ha forståelse for andre sine behov
Du må like å lede, veilede og administrere
Du inkluderer og delegerer der det er mulig for å spille de ansatte gode 

Vi tilbyr:

37,5 t uke med for tiden to faste kveldsvakter mandag og torsdag, fri alle helger og "røde dager"

Organisering etter BOB (Behovsstyrt bemanning)
Ett miljø med fokus på faglig vekst og rom for veiledning og refleksjon
Ukentlige fag- og personalmøter
Samarbeid med andre boledere i enheten. Vi har månedlig nettverksmøter for boledere. 
Samarbeid med bydelen fagkonsulent, og muligheter for å være med å holde interne kurs i bydelen. 
Delta på relevante kus/opplæring, mulighet for deltakelse ved NAFO
Kort avstand til kollektivtransport
Personalrabatt ved SATS
Gode pensjons,- låne- og forsikringsordninger
Lønnsramme 1816 (fra lønnstrinn 34, kr 513 900,- til lønnstrinn 46, kr 636 100). I tillegg kommer 10 t kveldstillegg pr uke

Det er planlagt å gjennomføre intervjuer av aktuelle kandidater 6 oktober.