Detaljer

 • Søknadsfrist
  25.01.2018
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Enhetsleder
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  618356

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Enhetsleder for rus - og psykisk helse

100 % fast stilling

Beskrivelse av arbeidssted

Enhet for rus og psykisk helse skal etableres som en ny selvstendig enhet i kommunalavdeling for helse- og omsorg. Tjenesten har tidligere vært organisert som et område men løftes ut som egen enhet etter en nylig gjennomført omorganisering. Økt fokus på området rus og psykisk helse nasjonalt gjennom opptrappingsplan for rusfeltet og øvrig satsning på psykisk helse, ligger bak vurderingen av at tjenesten etableres som en egen enhet.

Enheten har pr. i dag 34 årsverk fordelt på 3 avdelinger med tilsammen 2,5 lederårsverk. I tillegg ble tjenestene styrket inneværende høst med 2 årsverk knyttet til henholdsvis psyk. team og rusteam (opptrappingsplanen for rus). I tillegg er det opprettet helsestasjon og lavterskel tilbud for rusavhengige (3 årsverk) i prosjekter finansiert av fylkesmannen.

Samlet sett er driften i dag organisert innenfor følgende områder: Konglelundveien boliger, Rustjenesten (feltteam rus, rusteamet, lavterskeltilbud for rusavhengige), psykiatri team og aktivitetssenter for psykisk helse.

Nye områder og oppgaver kan bli tillagt enheten,- og leder må ha evne til å tenke fremtidsrettet og kunne håndtere endringsbehov både i kortere og lenger perspektiv. Krav til å kunne lede et utviklingsarbeid i enheten er derfor nødvendig. Endringene må skje innenfor vedtatte økonomiske rammer.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Enhetsleder vil bli en del av kommunalsjefens strategiske ledergruppe- KLG, og skal være en aktiv bidragsyter til å forme fremtidens helse- og omsorgstjenester, med særlig fokus på rus og psykisk helsearbeid. Ledergruppen vil bidra til kollegastøtte for ny enhetsleder og tilby samarbeid på mange viktige områder. Opprettelsen av en egen enhet for tjenesteområde vil gi den rette lederen gode muligheter til å påvirke tjenestens retning om mål, og gi spennende arbeidsoppgaver.

Enheten skal gjennom ny organisering kunne fremstå som et kompetansesenter på området rus og psykisk helse overfor brukere, befolkningen, samarbeidspartnere og øvrige avdelinger i kommunen. Det blir enhetsleders oppgave å forme enheten for å møte målsetningene, og vi leter etter den lederen som kan ha fremtidsvisjoner for styrking av fagområdet og organiseringen for å møte innbyggernes behov. Tjenesteinnovasjon og endringsledelser vil stå sentralt.

Det offentlige skal stadig levere gode tjenester innenfor stramme økonomiske rammer. God økonomiforståelse og fokus på effektiv og effektfull/ målrettet drift vil derfor være vesentlig.

Det stilles krav til å kunne bidra på tvers av enhetene, da mennesker med rus og psykiske helseutfordringer befinner seg innenfor alle områder i kommunalavdelingen. Det krever gode samarbeidsevner for at tjenestene skal kunne oppleves som helhetlige. Leder må kunne ivareta det spesifikke ved fagområdet rus og psykiatri med samtidig evne til en åpen holdning til øvrige enheters behov for samhandling, veiledning og utvikling. Enhetsleder vil ha økonomi- fag og personalansvar.

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

Høyskoleutdanning, minimum bachelor - grad innenfor relevant utdannelse.

Helse - og sosialfaglig høyskoleutdanning.

Videreutdanning innenfor rus og/ eller psykisk helsearbeid.

Ledererfaring/ formell lederkompetanse

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

God økonomiforståelse

Høy arbeidskapasitet og evne til å jobbe selvstendig og strukturert.

Samarbeidsevner og personlig egnethet blir vektlagt

Personlige egenskaper

Det stilles krav til å kunne bidra på tvers av enhetene og det krever gode samarbeidsevner for at tjenestene skal kunne oppleves som helhetlige. Leder må kunne ivareta det spesifikke ved fagområdet rus og psykiatri med samtidig evne til en åpen holdning til øvrige enheters behov for samhandling, veiledning og utvikling. Halden kommune søker etter en positiv og motiverende leder som evner å løfte blikket for å finne den beste måten å rette tjenestetilbudet til innbyggerne som trenger gode tjenester innenfor rus og psykisk helse. God struktur og ryddighet er også en forutsetning.

Vi tilbyr

Arbeid i en stor organisasjon med høy og variert kompetanse med fokus på tjenesteinnovasjon og digitalisering.

Fleksitid og god påvirkning på egen arbeidshverdag.

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Tilsetting etter gjeldende lov- og avtaleverk

Lønn etter avtale og plassering i kap 3.

Pliktig medlemsskap i Halden kommunale pensjonskasse med 2 %

6 måneders prøvetid

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside- www.halden.kommune.no -Ledige stillinger. Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved intervju.                                                                                                                                                                                                                                                                  Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova  §25. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontaktperson

Solfrid Ramdal, Enhetsleder, mobil: 90213596, solfrid.ramdal@halden.kommune.no

Veronica Aam, Kommunalsjef helse og omsorg, mobil: 91628187, veronica.aam@halden.kommune.no

Jon Halvard Bø, Kommuneoverlege, mobil: 93244052, halvard.bo@halden.kommune.no


: