Detaljer


Byggherrestøtte - veg og infrastruktur i Vestland

Frå 2020 overtar Vestland fylkeskommune ansvaret for fylkesvegnettet i heile Vestland fylke. Vi set no saman eit spennande team av  dyktige fagfolk frå alle kantar av det nye fylket for å løyse denne viktige samfunnsoppgåva. Til saman skal vi rekruttere 100 medarbeidarar i ei rekke ulike fagfelt. Medarbeidarane vil ha arbeidsstad i Leikanger, Bergen, Førde, Odda, Voss og Nordfjordeid. Vi treng deg som har kompetanse innan vegplanlegging, prosjektering, drift og vedlikehald av veg, samt fleire fagområde. Bli med frå starten og sett ditt preg på ei ny avdeling for å gi det nye fylket gode og trygge vegar og god infrastruktur.

Seksjon for vedlikehald, drift og beredskap har ansvar for drift og vedlikehald av fylkesvegane. Driftsoppgåver er å følgje opp drifts-/elektroentreprenørane sitt arbeid og bestille tilleggsarbeid hjå desse, og syte for best mogleg framkomst på vegane. Vedlikehaldsoppgåver er bestilling og oppfølging av dekkelegging, bru/kaivedlikehald, tunneloppgradering og andre vedlikehaldsoppgåver. Dei viktigaste oppgåvene er planlegging av arbeid, utarbeiding av grunnlag for budsjettsøknader, oppfølging av entreprenør og økonomioppfølging innan tildelte midlar.

Planlegging og Utbyggingsseksjonen har ansvar for planlegging og bygging av fylkesvegar, g-s vegar, tunnelar og bruer i Vestland fylkeskommune. Seksjonen dekker alle fagområde knytt til dette arbeidet; planlegging, prosjektering, grunnerverv, landmåling, geologi, geoteknikk og utbygging/byggherre. Byggherremiljøet er delt i 3 geografiske einingar, Prosjekt Nord (Sogn og Fjordane), Prosjekt Sør (Hordaland) og Prosjekt Bergen.

Stillingar og arbeidsoppgåver

Byggherrestøtte - Prosjekt Bergen og Prosjekt nord, Drift nord, Vedlikehald nord og Vedlikehald sør.
8 stillingar lokalisert i Leikanger, Eid, Førde eller Bergen. Kontakt einingsleiar for spørsmål.

 • Ulike oppgåver knytt til investering, drift og vedlikehald
 • Det kan vere oppgåver innan kvalitetsoppfølging, HMS, økonomi 
Kvalifikasjonar
 • Du må ha førarkort klasse B, i særskilte tilfelle kan krav om førarkort fråvikast.   
 • Relevant utdanning frå universitet eller høgskule, minimum 3 år. Omfattande
  og relevant erfaring, samt gode personlege føresetnader kan kompensere for manglande formell utdanning
 • Erfaring innan fagområdet
 • Det er ein fordel med erfaring frå kontraktsarbeid, kjennskap til HMS- arbeid og relevante IKT- system
Personlege eigenskapar
Vi er ute etter medarbeidarar som er fleksibel, sjølvstendig, har gode samarbeidsevner, er løysingsorienterte og har og gjennomføringsevne.

Vi tilbyr
 • Ei faglig utfordrande og spennande stilling med stor samfunnspåverknad
 • Eit sterkt og inkluderande fagmiljø  
 • Spennande oppgåver og gode vilkår for fagleg utvikling
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår 

Andre opplysningar 

Av praktiske årsaker har vi samla fleire stillingar i kvar annonse. Når du søker på stillinga spør vi deg om kva stilling du primært søker på, og kva arbeidsstad du vil ha. Vi spør deg også om du er interessert i andre stillingar og andre arbeidsstader. Dersom det er spesifikke andre stillingar du er interessert i, gi gjerne også beskjed om dette i søknaden din. Dersom du har spørsmål til stillingane, ta kontakt med den leiaren som står oppgitt på di stilling. Om du har spørsmål om tilsetjingsprosessen, kontakt Ruben Nordvik på telefon 969 43 099.