Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Avdelingssjef Medisinsk avdeling

Offentlig forvaltning

Vi søker deg til som vil lede en veldrevet avdeling, med et aktivt innovasjonsmiljø, fokus på digitalisering og dyktige ledere og fagfolk. Avdelingssjef skal være en samlende kraft i et høykompetent og flerfaglig arbeidsfellesskap, med mange samarbeidende instanser og avdelinger. Dette er en viktig lederstilling i klinikken. Avdelingssjef skal bidra til videre utvikling av fag og kvalitet, for å kunne levere fremtidens helsetjenester til befolkningen på Agder.

SSHF og klinikken har økonomiske utfordringer, og jobber aktivt med omstilling og effektivisering for å skape rom for investeringer og utvikling. Den som ansettes, må ha interesse og drivkraft til å delta aktivt i dette arbeidet. God ledelse, gode prosesser og medvirkning er avgjørende for at vi skal lykkes i dette arbeidet.
Viktige prosesser i gang – rekruttering, utvikling av fagområdene, store prosjekt, bred kontaktflate vil være viktig, samhandling, 

Medisinsk avdeling i Kristiansand er en stor avdeling, med 344 budsjetterte årsverk fordelt på 497 medarbeidere. Avdelingen er inndelt i seks seksjoner; indremedisin (nefrologi, gastroenterologi, hematologi, endokrinologi), revmatologi, hjertemedisin/geriatri, lungemedisin, infeksjonsmedisin og akuttmedisin/akuttmottak, i tillegg til egen merkantil enhet. Seksjonene har i alt 4 ordinære sengeposter og en medisinsk intermediærenhet med 7 senger. I 2021 hadde Medisinsk avdeling 8.734 innleggelser, 8.688 dagbehandlinger og 51.988 polikliniske konsultasjoner. Kostnadsbudsjettet for 2022 er på ca 485 mill. kr.  

SSHF planlegger et nytt akuttbygg, der akuttmottak skal inngå. Avdelingssjef deltar i strategisk medvirkningsgruppe. SSHF utreder også implementering av spesialiteten akutt- og mottaksmedisin.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for kvalitet, pasientsikkerhet, pasientbehandling, arbeidsmiljø, personal, drift og økonomi og er klinikkdirektørs rådgiver på avdelingens fagområder
 • Nærmeste leder for seksjonsledere og administrativ enhetsleder. Sykepleiefaglig rådgiver rapporterer i dag til avdelingssjef
 • Fremme faglig utvikling, forskning, innovasjon, forbedringsarbeid, oppgavedeling og digitalisering
 • Representere avdelingen i sentrale fora - lokalt, regionalt og nasjonalt
 • God kommunikasjon og kontakt med samarbeidende avdelinger, klinikker og kommuner
 • Ledelse er avdelingssjefens primæroppgave. Ledelsen skal utøves i tråd med sykehusets verdigrunnlag, strategiplan, lover, forskrifter og styrende dokumenter inkl. budsjett

Kvalifikasjoner:

 • Vi ønsker søkere med medisinskfaglig kompetanse og erfaring fra ledelse i sykehus. Søkere med annen relevant kompetanse vil bli vurdert.
 • Forståelse for økonomiske rammer og effektiv drift
 • Erfaring med, og resultater fra, omstillings- og endringsprosesser
 • Erfaring fra/kjennskap til samhandling med andre fagområder samt primærhelsetjenesten

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt. Særlig viktig er
 • Gode lederegenskaper og samarbeidsevner
 • Evne til å kommunisere på ulike nivåer i organisasjonen og skape tillit
 • Evne til å engasjere og motivere kompetente medarbeidere 
 • Evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner med kolleger og samarbeidspartnere
 • Evne til å bygge relasjoner til samarbeidende avdelinger
 • Evne til strategisk tenkning
 • Fleksibilitet og arbeidskapasitet
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver i et høykompetansemiljø
 • Gode muligheter for å påvirke utviklingen i SSHF i årene fremover
 • Lønn etter avtale
 • Det kan vurderes å legge til rette for noe klinisk arbeid, men ledelse er primæroppgaven