Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Avdelingsleder

Offentlig forvaltning

Vi søker avdelingsleder for å lede og videreutvikle Oslo universitetssykehus sitt arbeid med revisjon og tilsyn. 

Avdeling for revisjon og tilsyn har strategiske og klinikkovergripende oppgaver med hovedformål å støtte og utvikle systemer for revisjoner, tilsyn og generell internkontroll i sykehuset. Avdelingen har ansvar for å planlegge, gjennomføre, rapportere og følge opp interne revisjoner nedfelt i sykehusets revisjonsplan, ivareta kontakt med ulike revisjons- og tilsynsorganer, fasilitering av sykehusets møter med disse, samt bidra til å løse oppdrag som gis av revisjons- og tilsynsorganene i samarbeid med staber/klinikker.
Avdelingen skal holde oversikt og kjenne status på relevante kunnskapskilder innen revisjoner og tilsyn, herunder revisjons- og compliance- metodikk, kvalitetsstandarder innen virksomhetsstyring, drifts- og kvalitetsparametere, risikoanalyser, samt revisjonsorganers og tilsynsmyndigheters aktivitet/planer for året. Avdelingen skal med denne innsikten bidra i sykehusets planlegging og utforming av overordnede strategi-, handlings- og utviklingsplaner innen feltet, samt utvikle gode strukturer for oppfølging av staber/klinikker/avdelinger i etterkant av revisjoner og tilsyn for å sikre god etterlevelse av tiltaksplaner, prosedyrer og resultatforventninger.
Avdelingen har i dag 5 årsverk og samarbeider nært med de andre avdelingene i egen stab, samt andre stabsenheter og sykehusets klinikker.

Vi søker etter en engasjert og samlende leder som er opptatt av å videreutvikle ansvarsområdene til avdelingen, kommuniserer tydelig, ser muligheter og som er åpen, analytisk, trygg og forutsigbar. Leder for avdelingen rapporterer til direktør Stab pasientsikkerhet, kvalitet og samhandling. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

Stillingens hovedoppgaver er knyttet til revisjoner, tilsyn og generell internkontroll i sykehuset.

Leder:

 • inngår i stabsdirektørens ledergruppe
 • har fag-, personal- og resultatansvar for egen enhet
 • skal lede, gi råd og yte bistand vedrørende saker knyttet til eget ansvarsområde, drift av foretakets virksomhet, vedtatte strategier og handlingsplaner
 • skal gjennom sitt arbeid understøtte virksomheten slik at den når sine mål slik de er formulert gjennom overordnet oppdrag og bestilling.
 • skal medvirke til økt kunnskap og bevissthet om aktiv risikostyring, og hvilke forhold som påvirker sikkerheten og kvaliteten i pasientbehandlingen
 • skal bygge og utvikle egen enhet slik at enheten kan bidra aktivt i sykehusets forbedrings- og utviklingsarbeid
 • har ansvar for å definere og sette krav til kompetanse og standarder for eget område.
 • har ansvar for å utarbeide og vedlikeholde gode prosesser, rutiner og dokumentasjon innen eget ansvarsområde
 • skal bidra til et godt arbeidsmiljø gjennom åpenhet og samarbeid
 • skal ta medansvar for sykehusets samlede utfordringer. Stillingens ansvarsområde kan justeres/endres dersom en videre organisasjonsutviklingsprosess eller implementering av denne skulle gjøre det nødvendig.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på universitets- eller høyskolenivå.
 • Inngående kunnskaper innenfor ett eller flere hovedområder
 • Erfaring fra sykehus, god organisasjonsforståelse og kunnskap om virksomhetsstyring, samt helsetjenestens struktur, roller og sammensetning
 • Ledererfaring og formell lederutdanning
 • Forbedringskompetanse og erfaring med ledelse av forbedringsarbeid.
 • Strukturert og systematisk med høy grad av nøyaktighet
 • Evne til å engasjere, motivere og utvikle andres kompetanse Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • er modig og trygg i lederrollen
 • er nysgjerrig, åpen og inkluderende
 • er engasjert, inspirerende og har lett for å skape gode relasjoner
 • har evne til å samarbeide og kommunisere godt med både med interne og eksterne aktører
 • evner å se helheten, men kan likevel gå ned i detaljer
 • er leveringsdyktig, målrettet, løsningsorientert og fleksibel
 • trives i et aktivt og travelt miljø, har en positiv innstilling til arbeidet, har gode samarbeidsevner og evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende lederstilling med påvirknings- og utviklingsmuligheter
 • Kompetente og engasjerte kollegaer
 • Faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter avtale