Detaljer

 • Søknadsfrist
  03.01.2018
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  600828

Spørsmål rettes til

 • Hege Kjelvik

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Avdelingsleder 100% fast stilling

Fengselshelsetjenesten, Enhet Helsehus

Beskrivelse av arbeidssted

Enhet Helsehus består av både forebyggende og behandlende tjenester, og er ment å være kommunens kompetansesenter innenfor flere fagfelt. Enheten inneholder tjenester slik som rehabiliteringsavdeling, lindrende enhet, kommunale akutt døgnplasser (KAD), korttids/langtidsplasser, legevakt, legetjenester, fengselshelsetjenesten, rus- og psykiatritjenestene og avdeling aktivitet og mestring.

Halden kommune tildeles et årlig tilskudd fra Helsedirektoratet, for å yte helsetjenester til innsatte i Halden fengsel. Dette kalles importmodellen og skal sikre helsepersonell en fri og uavhengig rolle som behandlere i fengsel. Kriminalomsorgen er den statlige etaten som har ansvaret for driften av Halden fengsel og de har døgnbemanning. Kriminalomsorgen er en stor samarbeidspartner og har mange ansatte med forskjellige arbeidsoppgaver. I den daglige driften av Halden fengsel, legges det vekt på aktivitet for innsatte. Innsatte i fengselet har tilbud om skole, arbeidsdrift, rusmestringsenhet og forskjellig programvirksomhet. Også andre offentlige og private aktører leverer forskjellige tjenester til innsatte.

Fengselshelsetjenesten disponerer en egen avdeling inne i Halden fengsel som kalles Helseavdelingen, sammen med spesialisthelsetjenesten Halden DPS og tannlegetjenester fra Østfold fylkeskommune. I Fengselshelsetjenesten er det ansatt leger, sykepleiere og fysioterapeuter.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Daglige drift både faglig, administrativt og økonomisk for sine avdelinger

Lede, organisere og koordinere aktivitetene i avdelingen og påse at de er i samsvar med lover, forskrifter og kvalitetskriterier som regulerer tjenesten

Utøve personalledelse

Fremme forslag ved tilsettinger innenfor vedtatt budsjett i avdelingen, gjennomføre medarbeidersamtaler og følge opp ansatte i forhold til IA-avtalen

Tilpasse tjenestetilbudet til brukernes behov ift lov, regelverk og vedtatte standarder

Oppfølging av avdelingens økonomi, herunder bidra i budsjettprosessen og drifte avdelingene i samsvar med vedtatt budsjett

Sikre internkontroll, kvalitetsutvikling og arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) i avdelingene

Turnusplanlegging og fraværsoppfølging i turnus

Avdelingsleder er en del av enhetsleders lederteam og skal bidra til helhetlig styring og utvikling av enheten for å ivareta kvalitet og brukermedvirkning basert på trygghet, verdighet og mestring

 

Kvalifikasjoner og utdanning

Høgskoleutdanning på universitet eller høgskolenivå innenfor helsefaglig eller sosialfaglig utdanning

Formell lederutdanning er ønskelig og vil vektlegges

Erfaring fra ledelse, personalarbeid, økonomi og IT

God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne

 

Personlige egenskaper

Faglig dyktig og engasjert.

Evne til å arbeide selvstendig og strukturert

Gode samarbeidsevner, løsningsorientert og fleksibel

Interesse for innovasjon og nytenking

 

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Dagtid med 37,5 timer arbeidsuke og fleksitidsordning

Lønn etter gjeldende tariff og regelverk

Pliktig medlemsskap i gjeldende pensjonskasse

 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside - www.halden.kommune.no - "Ledig stilling"

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.


Kontaktperson

Solfrid Ramdal, Enhetsleder, mobil: 90213596, Solfrid.Ramdal@halden.kommune.no

Lars Engen, Avdelingsleder fengselshelsetjenesten, tlf: 69214680, Lars.Engen@halden.kommune.no


: